Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Användarvillkor 

 Användning av Autoliv Online-rekryteringssystem (hädanefter “rekryteringssystemet”) är endast tillåtet i legitimt syfte. Användarna får inte kränka Autolivs eller någon tredje parts rättigheter och får inte sprida olagligt eller osäkert innehåll. Varje användare ansvarar för allt innehåll de anger eller laddar upp i rekryteringssystemet. Användarna ska vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda sina lösenord mot obehörig åtkomst. Autoliv förbehåller sig rätten att hålla användare ansvariga för eventuella skador som Autoliv utsätts för på grund av en användares missbruk av rekryteringssystemet i den utsträckning som tillåts av rådande lagstiftning.  Användarna samtycker härmed till att all kommunikation i anslutning till användningen av rekryteringssystemet kan skickas till dem via e-post, såvida detta inte är förbjudet av rådande lagstiftning. Autoliv kan avlägsna olagligt innehåll utan att först kontakta användaren. I sådana fall förbehåller sig Autoliv vidare rätten att utfärda ett tillfälligt förbud eller förbud på obestämd tid att använda tjänsten. Användarna kommer att informeras omedelbart om sådana åtgärder. Detta innebär inte att användarna har rätt till återbetalning. Om Autoliv blir medvetna om en olaglig handling av en användare eller om Autoliv uppmärksammas på en påstådd olaglig handling av en användare eller någon tredje part, kan Autoliv inom ramarna för rådande lagstiftning göra data relaterade till personerna i fråga tillgängliga för brottsbekämpande organ och reglerande myndigheter. Personer under 18 års ålder får inte använda rekryteringssystemet utan föräldrars eller vårdnadshavares tillåtelse.

Autoliv-rekryteringssystem - Villkor angående dataintegritet
Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information som möjliggör personlig identifiering ("personuppgifter") som du förser oss med och att hjälpa dig att ta välgrundade beslut när du använder rekryteringssystemet.

Insamling och behandling av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar in i rekryteringssystemet kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, arbetsrelaterade färdigheter och kvalifikationer och all annan information du uppger i ditt CV eller andra uppgifter du uppger. Vi begär inte aktivt att du uppger känsliga personuppgifter, som hälsouppgifter, medlemskap i fackföreningar eller andra personuppgifter som betraktas som känsliga i enlighet med gällande dataskyddslagar. I syfte att ge information och tillhandahålla datasäkerhet kopplat till denna tjänst samlar vi in ytterligare data rörande din anslutning ( som IP adress, användaråtgärder och tidsregistreringar). Det kan hända att du måste uppge vissa personuppgifter för att skapa ditt rekryteringssystemkonto. Om du använder ett tredje part-login för att skapa ditt konto (som exempelvis LinkedIn Connect) eller på annat sätt länkar till oss, kan vi ta emot viss information om dig från den källan, baserat på din registrering och dina integritetsinställningar för dessa tjänster.

Syftet med behandlingen
Autoliv kan använda informationen vi får från och om dig för att besvara dina frågor, utvärdera din arbetsansökan, förhindra bedrägerier, tillhandahålla tjänster och kontakta och kommunicera med dig eller undersöka och åtgärda problem samt förbättra säkerheten, användarvänligheten och driften av rekryteringssystemet. Oombedda ansökningar kommer att jämföras med våra lediga platser. Om din profil skulle överensstämma med någon ledig plats kommer Autoliv att kontakta dig. Möjliga ändringar i behandlingssyfte kommer att meddelas dig och kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Datadelning
Autoliv är en företagskoncern som är verksam globalt i mer än 25 länder. För att säkerställa att vi kan tillhandahålla tjänsten, kan det hända att dina uppgifter överförs inom företagskoncernen till lämplig specialist eller lämpligt dotterbolag. I det syfte som anges ovan och för att kunna tillhandahålla denna tjänst på ett effektivt sätt, kan dina personuppgifter delas med tredje parter, våra tjänsteleverantörer, om detta kommer att göra det möjligt för dem att utföra en verksamhetsrelaterad, professionell eller teknisk supportfunktion åt oss. Sådana tredje parter kan ha ytterligare integritetspolicyer som gäller.

Datasäkerhet
Autoliv har implementerat kontrollåtgärder för att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt. Vi tillämpar tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Autoliv garanterar att vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar inom företagskoncernen och vi har infört säkerhetsåtgärder på global nivå för att begränsa åtkomsten till dina uppgifter till endast de syften som anges ovan och till den personal som behöver ha tillgång till uppgifterna. Dina data kommer att krypteras när de överförs. I händelse av att dina uppgifter överförs till ett land som inte tillhandahåller tillräckliga integritetsrättigheter enligt EU, kommer Autoliv att tillämpa kontroller för att säkerställa dina rättigheter till tillräcklig dataintegritet. Samma sak gäller för samtliga tredje parter som är involverade i behandlingen av dina uppgifter.

Lagring av uppgifter
Personuppgifter som uppges via denna tjänst kommer endast att lagras i enlighet med vad som anses som nödvändigt för att uppfylla dess syfte i enlighet med den tillämpliga lagringsperioden, beroende på ansökan som har fyllts i eller det sociala media-konto som har anslutits till plattformen.

Efter att den tillämpliga lagringsperioden har löpt ut, kommer dina personuppgifter att göras anonyma i statistiskt syfte.

Dina rättigheter

Vid förfrågan och i enlighet med gällande lagstiftning kommer vi att tillhandahålla information angående av lagringen av dina personuppgifter.

Du kan komma åt, redigera, rätta din personliga information eller begära en kopia av dina data direkt i rekryteringssystemet.

Du kan radera dina ansökningar och uppladdade dokument på egen hand genom att använda funktionen i ditt konto.  För fullständig anonymisering innan den vanliga datalagringsperioden har löpt ut, bör du dock kontakta oss på ALV-DataPrivacy@autoliv.com. Var vänlig beakta att vissa uppgifter är oumbärliga för att de tillhandahållna tjänsterna ska fungera korrekt och de kanske inte längre fungerar utan dem.

Du kan utöva rättigheterna som nämns ovan, såväl som din rättighet att begära en kopia av dina data i ett maskinläsbart format eller din rätt att dra tillbaka ditt medgivande genom att kontakta Autolivs Data Privacy Officer på ALV-DataPrivacy@autoliv.com.

Du har rätt att framföra ett klagomål i anslutning till dina personuppgifter direkt till Autoliv på ALV-DataPrivacy@autoliv.com eller till behörig dataskyddsmyndighet.

För relaterade frågor eller ärenden i anslutning till dina rättigheter vad gäller dataintegritet, var vänlig kontakta Autolivs Privacy Officer via nedanstående adress:
{0>alv-dataprivacy@autoliv.com.<}0{>alv-dataprivacy@autoliv.com.

Datakontrollör
Datakontrollör för de behandlade personuppgifterna är det anställande Autoliv-bolaget.

Uppdateringar av dessa användarvillkor och integritetspolicyn
Vi vill förbättra våra policyer kontinuerligt och revidera dem regelbundet. Denna policy ändrades senast i mars 2019. Om vi genomför några ändringar av några användarvillkor eller integritetspolicyn, kommer ändringarna att meddelas på denna webbplats. Se till att besöka denna sida innan du fortsätter att använda plattformen.
 


General Terms of Use 

 The use of the Autoliv Online Recruitment System (collectively “Recruitment System”) is only allowed for its legitimate purpose. Users may not violate any Autoliv or third-party rights and may not disseminate unlawful or insecure content. Each user is responsible for any content they enter or upload into the Recruitment System. Users shall take appropriate safeguards to secure their passwords from unauthorized access. Autoliv retains the right to hold users accountable for any damages Autoliv has occurred due to user's improper usage of the Recruitment System, to the extent permitted by applicable law.
Users hereby agree that all communication regarding the use of the Recruitment System may be sent to them by email, unless such is legally prohibited. Autoliv may remove illicit content without prior contacting of the user. In such cases Autoliv furthermore reserves the right to issue a temporary or indefinite prohibition on use. Users will be informed immediately of such measures. This does not substantiate any claim for reimbursement on the part of users. If Autoliv becomes aware of an illicit action by users or if Autoliv is made aware of an allegedly illicit action by user or any third parties, Autoliv may, within the bounds of legal regulations, make data relating to the persons available to law enforcement agencies and regulatory authorities. Persons below the age of 18 should not use the Recruitment System without the approval of their parents or legal guardian.

Autoliv Recruitment System - Data Privacy Terms
Your Privacy is important to us. This Privacy Policy is designed to assist you in understanding how we collect and use personally identifiable information (“Personal Data”) that you provide to us and to assist you in making informed decisions when using the Recruitment System.

Collection & Processing of Personal Data
The personal information we collect in the Recruitment System may include your name, address, email address, telephone number, date of birth, work-related skills and qualifications and any other information you provide in your resume, curriculum vitae or other data you enter. We do not actively request you to provide sensitive personal data, such as health data, union membership or any other personal data considered sensitive under the relevant data privacy laws. You may be required to provide certain personal information to create your Recruitment System account. If you use a third-party login to create your account (such as LinkedIn Connect) or otherwise link to us, we may receive certain information about you from that source based on your registration and privacy settings on those services.

Purpose of Processing
Autoliv may use the information we collect from and about you to respond to your inquiries, evaluate your application for employment, prevent fraudulent activities, provide services, and contact and communicate with you or research, address problems, and improve the security, usage and operations of the Recruitment System. Unsolicited applications will be compared with our open vacancies. Should your profile match any vacant position Autoliv will contact you. Possible adaptions in the purpose of processing will be brought to your knowledge and require your explicit consent.

Data Sharing
Autoliv is a globally acting company group located in more than 25 countries. To ensure we can provide you with this service, your data may be transferred within the company group to the appropriate specialist or subsidiaries. For the purposes stated above and for effectively providing you this service, your Personal Data may be shared with third parties, to our service providers, if the disclosure will enable them to perform a business, professional or technical support function for us. Such third parties may have additional privacy policies that apply.

Data Security
Autoliv has implemented controls to properly protect your Personal Data. We apply technical and organizational measures to secure your data. Autoliv ensures that within the company group we take the protection of your data very seriously and have globally adapted security measures that limit access to your data only for the purposes specified above and to the personnel necessary to have access. Your data will be encrypted while in transit. In case your data is transferred to a country not providing adequate privacy rights according to the European Union, Autoliv will implement controls to ensure your rights to privacy accordingly. The same goes for all third parties involved in the processing of your data.

Data Retention
Personal Data that is entered via this service will only be retained as deemed necessary to fulfil its purpose, according to the applicable retention period, depending on the application that has been filled or on the social media account that has been connected to the platform

 After the applicable retention period expires, your Personal Data will be anonymized for statistical purposes.

Your rights

Upon request and in accordance with the applicable law, we will provide information regarding the storage of Personal Data related to you.

You can access, edit, rectify your personal information or request a copy of your data directly within the Recruitment System.

You can delete your application(s) and uploaded documents by yourself using functionality in your account. However, for complete anonymization before the regular Data Retention period, please contact us at ALV-DataPrivacy@autoliv.com. Please consider that certain data is essential for the proper functioning of the provided services and that they may no longer work without them.

Also, you can exercise the rights mentioned above, as well as: your right to request a copy of your data in a machine readable format or your right to withdraw your consent by contacting the Autoliv Data Privacy Officer at ALV-DataPrivacy@autoliv.com.

You have the right to raise a complaint related to your Personal Data directly to Autoliv at ALV-DataPrivacy@autoliv.com or to the Data Protection supervisory authority.

For related inquiries or questions to your data privacy rights, please contact the Autoliv Privacy Officer via the address outlined below:
alv-dataprivacy@autoliv.com.

Data Controller
The data controller of the Personal Data processed is the hiring Autoliv company.

Updates of this Terms of Use & the Privacy Policy
We want to continuously improve our Policies and keep them under regular review. This Policy was last changed on  March, 2019. If we make changes to any terms or conditions or the Privacy Policy, the changes will be announced on this Website. Please be sure to check this page before proceeding to use the site.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor